Regulamin

Regulamin korzystania z usług Internetowej Sieci THERIDION.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Zapewnienie przez THERIDION Rodziewicz, Borkowski, Misztal Spółka Jawna z siedzibą w Iłży, ul. Bodzentyńska 96, KRS 0000161635, Regon 672964298, NIP 7962571293, zwaną dalej Operatorem, możliwości korzystania z usług SIECI THERIDION odbywa się na warunkach określonych w dokumentach:

 1. „Umowa o świadczenie usług w Lokalnej Sieci Komputerowej THERIDION" zwana dalej UMOWĄ,
 2. „Regulamin korzystania z usług Lokalnej Sieci Komputerowej THERIDION" zwany dalej REGULAMINEM,
 3. „Cennik usług Lokalnej Sieci Komputerowej THERIDION" zwany dalej CENNIKIEM.

§ 2

Użyte w REGULAMINIE, CENNIKU i UMOWIE określenia, nazwy i skróty oznaczają:

 1. ABONENT - osoba fizyczna lub prawna, albo jednostka nie posiadająca osobowości prawnej, z którą zawarto UMOWĘ o świadczenie usług w SIECI THERIDION.
 2. ABONAMENT - należna Operatorowi od Abo­nenta opłata za każdy okres rozliczeniowy za korzystanie z usług SIECI THERIDION od każdego wykorzystywanego Terminala abonenckiego.
 3. INTERNETOWY DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA - serwis internetowy (nazywany dalej IDOK) udostępniony przez Operatora, umożliwiający Abonentowi składanie drogą elektroniczną zamówień na zmianę usług świadczonych przez Operatora.
 4. LOKAL - miejsce wskazane przez ABONENTA, w którym świadczona jest usługa określona umową.
 5. OPERATOR - podmiot świadczący usługę transmisji danych.
 6. PAKIET - zestaw usług określonych w CENNIKU.
 7. PRZYŁĄCZE - zespół urządzeń i mediów zainstalowanych przez Operatora służących do połączenia TERMINALA ABONENCKIEGO z SIECIĄ THERIDION.
 8. FAKTURA - faktura VAT, na podstawie której abonent uiszcza opłaty za usługi.
 9. SIEĆ THERIDION - Lokalna Sieć Komputerowa THERIDION stanowiąca zespół środków technicznych wykorzystywa­nych przez Operatora, umożliwiający transmisję danych.
 10. TERMINAL ABONENCKI - komputer wykorzystywany przez Abonenta, będący własnością Abonenta, umożliwiający korzystanie z usług SIECI THERIDION.
 11. ZAMÓWIENIE - oświadczenie o chęci korzystania z usług SIECI THERIDION złożone pisemnie przez Zamawiającego.
 12. OKRES ROZLICZENIOWY - miesiąc kalendarzowy.

§ 3

Operator zobowiązuje się do zapewnienia Abonentowi możliwości korzystania z usług SIECI THERIDION w zakresie i na warunkach zawartych w REGULAMINIE, UMOWIE i CENNIKU.

§ 4

 1. Operator poinformuje Abonenta, przy zastosowaniu właściwych środków, o wszelkich zmianach REGULAMINU. Informacja zostanie podana na miesiąc przed datą wejścia w życie zmian REGULAMINU.
 2. W przypadku zmian w REGULAMINIE Abonent ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia, przesłanego wraz z najbliższą FAKTURĄ, rozwiązać UMOWĘ z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, powiadamiając Operatora listem poleconym lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w Siedzibie Operatora.
 3. W przypadku, gdy Abonent nie rozwiąże UMOWY w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki REGULAMINU.

 

ZAKRES I WARUNKI KORZYSTANIA Z USŁUG SIECI THERIDION

§ 5

W imieniu Operatora UMOWĘ zawiera osoba upoważniona do jego reprezentacji na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.

§ 6

 1. Umowa może zostać zawarta przez Abonenta w lokalu, oznaczonym w stosowny sposób jako Lokal lub Przedstawicielstwo Operatora.
 2. Umowa może zostać zawarta przez Abonenta poza lokalem Operatora, w takim przypadku Abonent w terminie 10 (dziesięć) dni od dnia jej zawarcia może od Umowy odstąpić bez podania przyczyn. Uprawnienie Abonenta do odstąpienia od Umowy wygasa jednak z chwilą zrealizowania przez Operatora na jego rzecz Usługi objętej przedmiotem Umowy.

§ 7

 1. Zamawiający może zawrzeć UMOWĘ osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika.
 2. W imieniu osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej UMOWĘ mogą zawrzeć osoby upoważnione do reprezentowania według właściwych rejestrów lub ewidencji albo pełnomocnicy.
 3. Pełnomocnictwo powinno być udzielone w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

§ 8

 1. Zamawiający składa Operatorowi pisemne ZAMÓWIENIE na usługi w SIECI THERIDION.
 2. Operator udziela Zamawiającemu pisemnej lub ustnej odpowiedzi w terminie nie dłuższym niż 21 dni roboczych od momentu złożenia ZAMÓWIENIA.
 3. Operator zastrzega sobie prawo do nie zawierania UMOWY, bez podawania przyczyny.

§ 9

 1. UMOWA zostaje zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po spełnieniu przez Zamawiającego warunków określonych w REGULAMINIE oraz pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora istnienia możliwości technicznych do wykonania usług w ramach UMOWY.
 2. Stwierdzenie przez Operatora istnienia możliwości technicznych nie dotyczy stanu Terminala abonenckiego, za który Operator nie odpowiada i którego oceny nie dokonuje.
 3. Na prośbę i odpowiedzialność Abonenta Operator może dokonać instalacji i konfiguracji interfejsu sieciowego w Terminalu Abonenta.

§ 10

 1. Zamawiający zobowiązany jest przedstawić dokument potwier­dzający jego tożsamość lub status prawny.
 2. Zamawiający zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie, iż posiada tytuł prawny do nieruchomości, w której zostanie zainstalowane PRZY­ŁĄCZE lub zgodę właściciela nieruchomości na zainstalowanie PRZY­ŁĄ­CZA, dla potrzeb korzystania z usług SIECI THERIDION.
 3. Zamawiający ponosi odpowiedzialność za szkody Operatora, powstałe wskutek nieprawdziwości oświadczenia, o którym mowa w pkt. 1 i pkt. 2.

§ 11

 1. Zapewnienie możliwości korzystania z SIECI THERIDION następuje po podłączeniu TERMINALA ABONENCKIEGO i zawarciu UMOWY, jednak nie później niż 14 dni od zawarcia UMOWY.
 2. Jeżeli termin 14 dni nie zostanie zachowany przez Operatora, Abonent ma prawo rozwiązać umowę bez wypowiedzenia.

§ 12

 1. Zmiany UMOWY, poza przewidzianymi w pkt 2, wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. Zmiany UMOWY dotyczące zakresu usług, dokonane w wyniku realizacji zamówień złożonych przez Abonenta w sposób przewidziany w rozdziale VII REGULAMINU (Internetowy Dział Obsługi Klienta), nie wymagają formy pisemnej.

§ 13

 1. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień UMOWY bądź REGULAMINU, Operator ma prawo czasowo zawiesić świadczenie usług na rzecz Abonenta bez zmniejszenia opłat określonych w UMOWIE i CENNIKU.
 2. Wznowienie świadczenia usług następuje po usunięciu przyczyn powodujących zawieszenie (np. uregulowanie przez Abonenta zaległych płatności należnych Operatorowi).
 3. Za wznowienie świadczenia usług naliczana jest opłata aktywacyjna przewidziana w CENNIKU, która zostaje ujęta w FAKTURZE za następny okres rozliczeniowy.
 4. Jeżeli zawieszenie świadczenia usług było bezzasadne, to Abonent ma prawo do pomniejszenia ABONAMENTU w kolejnym OKRESIE ROZLICZENIOWYM o kwotę równą 1/30 jego wysokości za każdy dzień zawieszenia.

§ 14

 1. UMOWA może być rozwiązana przez każdą ze Stron, z zacho­waniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia od dnia złożenia wypowiedzenia.
 2. Wypowiedzenie UMOWY wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku naruszenia przez Abonenta postanowień UMOWY bądź REGULAMINU, UMOWA może być rozwiązana przez Operatora bez wypowiedzenia, w trybie natychmiastowym.

§ 15

 1. UMOWA wygasa wskutek:
  a) wykreślenia Abonenta z właściwego rejestru lub ewidencji, chyba że na mocy przepisów szczególnych osoba trzecia przejmuje wszystkie prawa i obowiązki Abonenta;
  b) utraty przez Abonenta zgody udzielonej przez właściciela lub prawa do zajmowania nieruchomości, w której znajduje się PRZYŁĄCZE.
 2. 2. Wyjątkiem od zasad określonych w pkt. 1. lit. b) jest wskazanie przez Abonenta innej lokalizacji, w której ze względów technicznych możliwe będzie zainstalowanie PRZYŁĄCZA.

§ 16

 1. Abonent może dostarczyć Operatorowi dyspozycję przedłużenia Umowy w każdym czasie przed upływem okresu, na który umowa została zawarta, z zachowaniem okresu wypowiedzenia trwającego przynajmniej 30 dni.
 2. W przypadku braku dyspozycji Abonenta, o której mowa w pkt.1 Umowa zawarta na czas określony, po upływie czasu na jaki została zawarta, zostaje przekształcona w umowę na czas nieokreślony.

 

DODATKOWE PRAWA I OBOWIĄZKI ABONENTA

§ 17

 1. Abonent zobowiązuje się do:
  a) nie wykorzystywania SIECI THERIDION oraz udostępnionych przez Operatora usług w celach niezgodnych z prawem polskim, w szczególności rozpowszechniania nielegalnego oprogra­mowania,
  b) nie podejmowania działań powodujących ingerowanie w dane lub przechwytywanie danych Operatora, użytkowników SIECI THERIDION lub użytkowników Internetu,
  c) nie podejmowania działań powodujących zakłócenia w pracy SIECI THERIDION, Internetu lub urządzeń innych użytkowników,
  d) nie umożliwiania korzystania z usługi innym podmiotom poza LOKALEM.
  e) stosowania zasad etyki sieciowej.
 2. Dowodem na złamanie etyki sieciowej będzie wycinek logów z dowolnego urządzenia w formie elektronicznej.

§ 18

 1. Rozpowszechnianie przez Abonenta reklam lub innych treści o charakterze komercyjnym w SIECI THERIDION jest zabronione.
 2. Operator może wyrazić zgodę na rozpowszechnianie reklam lub innych treści o charakterze komercyjnym przez Abonenta w SIECI THERIDION po zawarciu osobnej umowy.

§ 19

 1. Abonent zobowiązany jest poinformować pisemnie Operatora o zmianach danych zawartych w UMOWIE, nie później niż 14 dni od zaistnie­nia zmiany.
 2. Konsekwencje wynikające z braku informacji, o których mowa w pkt.1, Operatora o zmianach danych Abonenta zawartych w UMOWIE ponosi Abonent. W szczególności doręczenia dokonane na podstawie danych podany przez Abonenta w UMOWIE uważa się za skuteczne.

§ 20

Abonent jest zobowiązany, umożliwić pracownikom Operatora lub osobom upoważnionym przez Operatora, sprawdzenie stanu technicznego SIECI THERIDION oraz PRZY­ŁĄCZA, które są zainstalo­wane w zajmowanej przez Abonenta nieruchomości, pod rygorem rozwiązania UMOWY w trybie natychmiastowym.

§ 21

Abonent ponosi odpowiedzialność za szkodę poniesioną przez Opera­tora wskutek naruszenia przez Abonenta warunków REGULAMINU, UMOWY lub obowiązujących przepisów prawa.

 

DODATKOWE PRAWA I OBOWIĄZKI OPERATORA

§ 22

Operator jest zobowiązany dostarczyć Abonentowi wszelkich informacji, niezbędnych do skonfigurowania Terminala abonenckiego.

§ 23

 1. Na pisemne zamówienie Abonenta, Operator jest zobowiązany dokonać zmiany miejsca dostarczania usług w ramach SIECI THERIDION, pod warunkiem stwierdzenia przez Operatora istnienia możliwości technicznych dokonania zmiany. Pod pojęciem zmiany miejsca dostarczania usług w ramach SIECI THERIDION należy rozumieć zmianę miejsca instalacji PRZYŁACZA na inne niż wskazane w UMOWIE.
 2. Za zmianę miejsca dostarczania usług w ramach SIECI THERIDION pobiera się opłatę określoną w CENNIKU.
 3. W przypadku dokonywania zmiany miejsca dostarczania usług w ramach SIECI THERIDION stosuje się odpowiednie postanowienia REGULAMINU i UMOWY.
 4. Abonent zobowiązany jest powiadomić Operatora o zamiarze trwałego opuszczenia nieruchomości, w której zainstalowane jest PRZYŁĄCZE, w terminie 30 dni przed datą opuszczenia nieruchomości.

§ 24

 1. Wszelkich ingerencji, zmian, napraw, konserwacji oraz usuwania uszkodzeń w SIECI THERIDION dokonuje wyłącznie Operator lub osoby przez niego upoważnione.
 2. Uszkodzenia elementów będących własnością Operatora, w szczególności uszkodzenia SIECI THERIDION wynikłe z winy Abonenta, usuwane są w całości na koszt Abonenta.
 3. Operator zastrzega sobie wyłączność na administrowanie PRZYŁĄCZEM w czasie trwania UMOWY.

 

ODPOWIEDZIALNOŚĆ OPERATORA

§ 25

W przypadku braku dostępu do usług, powstałego z winy Operatora Abonentowi przysługuje obniżenie ABONAMENTU o kwotę równą 1/30 jego wysokości za każdy dzień braku dostępu. Obniżenie Abonamentu następuje po wyczerpaniu trybu reklamacyjnego i na zasadach określonych w rozdziale VIII REGULAMINU (Reklamacje).

§ 26

Operator nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Niewłaściwą ochronę danych w terminalu abonenckim, w szcze­gólności za zabezpieczenie antywirusowe oraz zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich.
 2. Treść i zawartość danych transmitowanych w SIECI THERIDION i sieć Internet przez Abonentów lub osoby trzecie, jak również za straty wynikłe z zastosowania lub niemożliwości zastosowania informacji lub oprogra­mo­wa­nia uzyskanego tą drogą.
 3. Wystąpienie przerw i zakłóceń powstałych wskutek wadliwego działania łącz innych operatorów lub awarii zasilania energetycznego i siły wyższej.
 4. Nieprawidłowe funkcjonowanie usługi spowodowane uszkodze­niami Terminala abonenckiego, w szczególności niepoprawną konfiguracją sprzę­tową lub programową.
 5. Operator nie ponosi odpowiedzialności za elementy PRZYŁĄCZA określone w umowie jako stanowiące własność ABONENTA (w szczególności za kradzież, zniszczenie).

§ 27

 1. Operator zaleca Abonentowi zainstalowanie w Terminalu abonenckim oprogramowania anty­wi­ru­so­wego i dokonywania okresowej kontroli antywirusowej wszystkich danych znajdujących się w pamięci Terminala abonenckiego, jak również kontrolowania pod tym kątem wszelkich danych uzyskanych za pomocą SIECI THERIDION lub innych źródeł.
 2. Operator zaleca Abonentowi zainstalowanie w Terminalu abonenckim oprogramowania zabezpieczającego Terminal przed ingerencją osób trzecich (firewall).

 

OPŁATY

§ 28

 1. Abonent jest zobowiązany do regulowania opłat na podstawie FAKTURY zgodnie z CENNIKIEM, UMOWĄ i REGULAMINEM.
 2. Wysokość opłat określa CENNIK.
 3. Jeżeli usługa świadczona na podstawie Umowy nie obejmuje pełnego miesiąca kalendarzowego, to opłatę abonamentową za każdy dzień jej świadczenia ustala się w wysokości 1/30-tej opłaty przewidzianej w CENNIKU.
 4. Opłaty za usługi płatne są z góry za bieżący OKRES ROZLICZENIOWY w terminie określonym na FAKTURZE.

§ 29

 1. FAKTURY za usługi SIECI THERIDION doręczane są Abonentowi listem zwykłym lub osobiście.
 2. W przypadku nie doręczenia FAKTURY Abonent powinien zgłosić ten fakt Operatorowi.

§ 30

 1. Zawierając UMOWĘ Abonent otrzymuje CENNIK obowiązujący w momencie jej zawarcia.
 2. CENNIK może ulegać zmianom. Zmiany takie nie są rozumiane jako zmiany UMOWY.
 3. Operator poinformuje Abonenta, przy zastosowaniu właściwych środków, o wszelkich zmianach CENNIKA. Informacja zostanie podana na miesiąc przed datą wejścia w życie zmian CENNIKA.
 4. W przypadku zmian w CENNIKU Abonent ma prawo w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia, przesłanego wraz z najbliższą FAKTURĄ, rozwiązać UMOWĘ z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, powiadamiając Operatora listem poleconym lub poprzez pisemne oświadczenie złożone w Siedzibie Operatora.
 5. W przypadku, gdy Abonent nie rozwiąże UMOWY w wyżej przewidziany sposób, uważa się, że wyraził zgodę na nowe warunki CENNIKA.

§ 31

 1. Za opóźnienie w regulowaniu opłat Operator ma prawo naliczyć odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki.
 2. Dokonywane przez Abonenta wpłaty będą zaliczane w sposób następujący:
  a) w pierwszej kolejności za korzystanie z usługi SIECI THERIDION,
  b) w drugiej kolejności na poczet odsetek.

§ 32

 1. Wszelkie zobowiązania finansowe wobec Operatora Abonent uiszcza na konto Operatora wskazane na FAKTURZE.
 2. Za dzień zapłaty uważa się dzień wpłynięcia należności na konto Operatora.

 

INTERNETOWY DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA

§ 33

 1. Internetowy Dział Obsługi Klienta (IDOK), udostępniony poprzez stronę Operatora (www.theridion.pl), przeznaczony jest do składania elektronicznych zamówień zmiany wybranych usług świadczonych przez Operatora na rzecz Abonenta.
 2. Zakres możliwych dyspozycji i zleceń oraz dostępnych w IDOK informacji może być zmieniany przez Operatora bez uprzedzenia w każdym czasie.

§ 34

 1. Abonent posiada dostęp do IDOK w okresie trwania UMOWY.
 2. Abonent zobowiązany jest do bezpiecznego przechowywania i nieudostępniania osobom trzecim poufnych informacji (klucze dostępu, hasła, itp.), niezbędnych do korzystania z IDOK. Abonent ponosi pełną odpowiedzialność za skutki wynikłe z niewłaściwego zabezpieczenia tych informacji.
 3. Zamówienia złożone za pośrednictwem IDOK będą realizowane w terminach i na zasadach przedstawionych w IDOK i mogących się różnić dla różnego typu usług.
 4. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia w przypadku wątpliwości, co do ich autentyczności lub niezgodności z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§ 35

 1. Operator zastrzega sobie prawo do zablokowania Abonentowi dostępu do IDOK, w przypadku stwierdzenia naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Operator może czasowo ograniczyć dostęp do IDOK, jeśli wymagają tego względy bezpieczeństwa lub inne okoliczności, niezależne od Operatora. Ograniczenie zostanie zniesione po ustaniu okoliczności, które je spowodowały. W takich przypadkach Operator nie ponosi odpowiedzialności za zaistniałe ograniczenia dostępności do IDOK.

 

REKLAMACJE

§ 36

 1. Abonenci mogą składać reklamacje z tytułu:
  a) braku dostępu do usług SIECI THERIDION,
  b) błędnych danych na FAKTURZE.
 2. Reklamacje winny być zgłaszane w formie pisemnej.
 3. Osoba dokonująca zgłoszenia reklamacji zobowiązana jest podać dane osobowe, adres oraz przyczyny reklamacji.
 4. Jeżeli pomimo zgłoszenia reklamacji przez Abonenta miała miejsce przerwa w dostępie do usług SIECI THERIDION, Abonent winien niezwłocznie zgłosić ponownie reklamację celem uzyskania obniżki Abonamentu. Przez przerwę w dostępie do usług rozumie się brak dostępu do usług trwający jednorazowo dłużej niż 48 godzin, licząc od momentu złożenia reklamacji.
 5. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji powodującego powstanie nadpłaty, Operator zobowiązuje się wystawić FAKTURĘ KORYGUJĄCĄ.
 6. Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia Abonenta z obowiązku uregulowania FAKTURY we wska­za­nym terminie.

§ 37

Operator przy załatwianiu reklamacji obowiązany jest rozpatrzyć wyczerpująco wszelkie okoliczności,
a w szczególności:

 1. Dokumenty i inne dowody przedstawione przez osobę reklamującą lub będące w posiadaniu Operatora.
 2. Wyniki postępowania wyjaśniającego, przeprowadzonego przez Operatora lub osobę przez niego upoważnioną.
 3. Badania techniczne i obserwacje urządzeń, w sposób przewidziany dla danego rodzaju usług.

§ 38

Reklamacja powinna być załatwiona nie później niż w ciągu 14 dni od dnia jej zgłoszenia, a w sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego lub dłużej trwających badań albo obserwacji, w ciągu 30 dni od dnia zgłoszenia.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 39

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym REGULAMINIE stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne właściwe przepisy.

§ 40

Operator uprawniony jest do przeniesienia swoich uprawnień i obowiązków wynikających z UMO­WY, REGULAMINU na dowolnie wskazaną przez siebie osobę trzecią, na co Abonent wyraża zgodę podpisując UMOWĘ.

§ 41

 1. W stosunku do UMÓW zawartych przed 7. kwietnia 2006 r. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem 7. maja 2006 r.
 2. W stosunku do UMÓW zawieranych od 7. kwietnia 2006 r. REGULAMIN wchodzi w życie z dniem zawarcia UMOWY.

 

Projekt i wykonanie: H15
Szerokopasmowy Internet THERIDION - Iłża i okolice